Bàn về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng dự toán Ngân sách Nhà nước

Định mức, tiêu chuẩn chi còn thiếu và một số nội dung chưa phù hợp với thực tiễn; tiêu chi phân bố dự toán chưa đầy đủ, cụ thể có thể định lượng các nhu cầu chi và thứ tự ưu tiên cho các nôi dung chi.
Khả năng ngân sách còn hạn chế, trong khi nhu cầu phát triển kinh tế xã hội lớn vượt quá khả năng của nguồn thu cùng với nhận thức của các bộ, nghành, địa phương về vai trò quan trọng của dự toán NSNN chưa thấu đáo, chưa coi trọng công tác lập dự toán.

Phương pháp lập ngân sách hiện hành chưa thực sự quan tâm đến kết quả đầu ra.

Chất lượng đầu vào của thông tin làm căn cứ xây dựng dự toán và khả năng tiếp cận các thông tin này của các cơ quan thẩm tra dự toán NSNN còn hạn chế.

Công tác thẩm tra dự toán NSNN cũng còn nhiều bất cập, dự toán thu, chi được thẩm tra và sau đó được Quốc hội quyết định chất lượng chưa cao.

Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về định hướng các nhiệm vụ còn tồn tại.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: