Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba ở phòng Bảo hiểm huỵên Thanh Trì – Hà Nội

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba ở phòng Bảo hiểm huỵên Thanh Trì – Hà Nội

Số trang: 62
Dung lượng 86.14 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Phần I: Những vấn đề cơ bản về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ ba.

I- Sự cần thiết của bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với

người thứ ba.

II- Tác dụng của bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với

người thứ ba.

III- Một số nội dung chính của nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của

chủ xe cơ giới đối với người thứ ba.

1- Đối tượng bảo hiểm – Điều kiện phát sinh trách nhiệm dân sự của chủ xe

2- Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với người thứ ba

3- Người được bảo hiểm.

4- Phạm vi bảo hiểm

5- Số tiền bảo hiểm – phí bảo hiểm.

6- Trách nhiệm.

7- Công tác giám định và bồi thường..

Phần II: Thực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sựcủa chủ xe cơ giới đối với người thứ ba ở phòng bảo hiểm Thanh Trì..

I- Một số nét khái quát về phỏng bảo hiểm hyện Thanh Trì giai đoạn

1996 – 2001-

1- Thuận lợi.

2- Khó khăn.

II- Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ

giới đối với người thứ ba ở phòng bảo hiểm Thanh Trì giai đoạn 1996 – 2000

III- Đánh giá chung tình hình triển khai nghiệp vụ BHTNDS của chủ xe cơ

giới đối với người thứ ba ở phòng bảo hiểm Thanh Trì trong thời gian tới.

Phần III: Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dan sự chủ xe cơ giới đối với người thứ ba ở phòng bảo hiểm huyện Thanh Trì – Hà Nội56
Kết luận

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: