Bảo hiểm xã hội ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: thực trạng và giải pháp

Số trang: 104
Dung lượng 101.11 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Lời nói đầu 1
CHƯƠNG I: Một số vấn đề về bảo hiểm xã hội ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 3
I. Khái quát về bảo hiểm xã hội 3
1. Sơ lược sự ra đời và lịch sử phát triển của bảo hiểm xã hội: 3
2.Bản chất của bảo hiểm xã hội 7
3.Vai trò của BHXH 10
II. Vài nét về khu vực kinh tế ngoài quốc doanh : 12
1. Khái niệm và thành phần của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 12
2. Đặc điểm chung của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 16
3. Thực trạng phát triển khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 23
4.Vai trò của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (KVKTNQD) đối với nền kinh tế quốc dân (KTQD) 24
III. BHXH đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 29
1.Vai trò của BHXH đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. 29
2. Cơ sở thực hiện chính sách BHXH đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 33
Chương II: Tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 40
I.Chính sách Bảo hiểm xã hội đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 40
II.Tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội ở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. 45
1.Sự chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh về việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội 45
2.Tình hình thực hiện: 47
III. Những thành tựu đạt được và những vấn đề còn tồn tại: 57
1.Thành tựu: 57
2, Những vấn đề còn tồn tại: 58
3.Nguyên nhân tồn tại: 61
Chương III: GiảI pháp và kiến nghị 68
I. Định hướng phát triển Bảo hiểm xã hội cho người lao động khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 68
1. Nâng cao nhận thức trong việc thực hiện BHXH khu vực kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong giai đoạn tới: 68
2.Lộ trình mở rộng đối tượng tham gia BHXH trong năm 2003 và các năm tiếp theo 70
II.Một số giải pháp cơ bản nhằm thực hiên tốt hơn nữa chính sách BHXH cho khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 73
II. Một số kiến nghị: 90
1. Kiến nghị đối với Nhà nước: 90
2.Kiến nghị đối với BHXH cho lao động khu vực ngoài quốc doanh: 95
3.Kiến nghị đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội 97
4. Kiến nghị đối với các đơn vị ngoài quốc doanh 98
5.Kiến nghị đối với người lao động 99
Kết Luận 100
TàI Liệu THAM KHảO 102

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: