Cơ sở lý luận và những điều kiện làm căn cứ xây dựng chế độ bảo hiểm xã hội thất nghiệp

Số trang: 78
Dung lượng 131.58 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương I: Cơ sở lý luận vềThất nghiệp, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp.
I. Một sốvấnđềvềthất nghiệp.

1. Khái niệm thất nghiệp:..

2. Phân loại Thất nghiệp.

2.1. Các nguyên nhân thất nghiệp.

2.2. Phân loại thất nghiệp

3. Mối quan hệyếu tốkinh tế- xã hội và thất nghiệp

3.1. Các yếu tốkinh tế- xã hội tácđộngđến Thất nghiệp.

3.2. Tácđộng của Thất nghiệpđến sựphát triển kinh tế- xã hội.

a. Thất nghiệp tácđộngđến tăng trưởng kinh tếvà lạm phát.

b. Thất nghiệpảnh hưởngđến tăng trưởng kinh tếvà lạm phát.

c. Thất nghiệpảnh hưởngđến trật tựxã hội.

II. Bảo hiểm xã hội chung..

1. Nhu cầu khách quan hình thành Bảo hiểm Xã hội

2. Nội dung cơbản của Bảo hiểm xã hội.

2.1. Quá trình hình thành và phát triển bảo hiểm xã hội.

2.2. Vai trò của Bảo hiểm xã hội.

2.3.Đối tượng tham gia của Bảo hiểm Xã hội

2.4. Những nguyên tắc cơ bản của Bảo hiểm xã hội

2.5. Các chế độ của hệ thống Bảo hiểm xã hội.

2.6. Quỹ bảo hiểm xã hội..
III. Bảo hiểm thất nghiệp và kinh nghiệm Bảo hiểm thất nghiệp trên Thế Giới..

1. Một số khái niệm

1.1. Trợ cấp thất nghiệp.

1.2. Bảo hiểm thất nghiệp.

2. Mối quan hệgiữa trợcấp thất nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội.

3. Nội dung của Bảo hiểm thất nghiệp.

3.1. Sự ra đời và phát triển của Bảo hiểm Thất nghiệp.

3.2.Đối tượng và phạm vi Bảo hiểm.

3.3. Quỹ Bảo hiểm và mức trợcấp Bảo hiểm thất nghiệp.

a.Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

b.Mức trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp.

3.4.Thời gian hưởng trợcấp Bảo hiểm Thất nghiệp.

4. Kinh nghiệm các nước Châu Á và khu vựcĐông Âu.

4.1. Kinh nghiệm các nước Châu Á..

4.2. Kinh nghiệm các nước có nền kinh tếchuyểnđổi trong khu vựcĐông Âu

Chương II. Nhu cầu vềBảo hiểm Thất nghiệptrong tình hình hiệnởViệt Nam….

I.Việc làm và vấn đề giải quyết việc làm…

1.Thực trạng laođộng việc..

2.Nhận xét.

II. Thực trạng, nguyên nhân, hậu quả thất nghiệp ởViệt Nam.
1.Thực trạng.

2.Nguyên nhân.

3.Hậu quả..
III. Sự hỗtrợ của Nhà nước và sự cần thiết xây dựng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp.

1.Thực trạng hỗ trợ người Thất nghiệp

1.1.Thời kỳ pháp triển nền kinh tế Kế hoạch hoá tập trung

1.2.Thời kỳ chuyển sang nền kinh tếthịtrường theođịnh hướng Xã hội Chủ nghĩa (thời kỳ1986 trở lại đây)…

2. Sựcần thiết xây dựng chếđộBảo hiểm thất nghiệp.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: