Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Xí nghiệp thoát nước số 3 thuộc Công ty thoát nước Hà Nội

Mục lục

Lời nói đầu
Phần thứ nhất. Những lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp
I. Khái niệm, đặc điểm tiền lương, nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1. Khái niệm tiền lương và bản chất kinh tế của tiền lương
2. Đặc điểm của tiền lương
3. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
II. Các hình thức tiền lương, quỹ tiền lương, quỹ BHXH
1. Các hình thức tiền lương
2. Quỹ tiền lương
3. Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn
III. Hạch toán số lượng, thời gian và kết quả lao động
1. Hạch toán số lượng lao động
2. Hạch toán thời gian lao động
3. Hạch toán kết quả lao động
4. Hạch toán thanh toán lương với người lao động
IV. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
1. Hạch toán tổng hợp tiền lương và tình hình thanh toán với người lao động
2. Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương và tính toán tiền lương nghỉ phép
3. Tổ chức hạch toán tổng hợp về tiền lương và các khoản trích theo lương
Phần thứ hai. Tình hình tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Xí nghiệp thoát nước số 3 thuộc Công ty thoát nước Hà Nội
I. Khái quát về Công ty thoát nước Hà Nội
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Thoát nước
2. Tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh
a) Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty thoát nước Hà Nội
b) Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thoát nước Hà Nội
3. Tổ chức hạch toán kế toán tại Xí nghiệp thoát nước số 3 thuộc Công ty thoát nước Hà Nội
II. Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Xí nghiệp Thoát nước số 3 thuộc Công ty thoát nước Hà Nội
1. Quy mô và cơ cấu lao động
2. Các hình thức trả lương và phạm vi áp dụng
a. Trả lương theo thời gian
b. Trả lương khoán
3. Tổ chức hạch toán tiền lương và tính lương, BHXH phải trả công nhân viên. 39
a. Hạch toán lao động
b. Hạch toán tiền lương
c. Hạch toán các khoản trích theo lương
4. Kế toán tổng tiền lương và các khoản trích theo lương
Phần thứ ba: nhận xét, đánh giá và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Xí nghiệp thoát nước số 3 thuộc Công ty thoát nước Hà Nội
1. Một số nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
a) Ưu điểm:
b) Nhược điểm
2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp thoát nước số 3
Kết luận
Tài liệu tham khảo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: