Công tác kế toán vật liệu ở công ty cổ phần may hồ gươm

MỤC LỤC
Lời nói đầu
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
1.1. Đặc điểm hoạt động của công ty may Cổ phần may Hồ gươm
1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần may Hồ Gươm.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM.
2.1. Hội đồng quản trị
2.2. Tổng Giám đốc
2.3. Phòng Kế hoạch – xuất nhập khẩu:
2.4. Phòng kế toán tài vụ:
2.5. Phòng kỹ thuật – KCS (Kiểm tra chất lượng sản phẩm)
2.6. Văn phòng công ty:
2.7. Phòng kinh doanh:
III. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM.
IV. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM.
4.1. Phương hướng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần may Hồ Gươm.
4.2. Đặc điểm về sản phẩm
4.3. Đặc điểm về nguyên vật liệu sử dụng:
4.4. Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
4.5. Đặc điểm về thị trường của Công ty Cổ phần may Hồ Gươm.
4.5.1. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty
4.5.2. Thị trường cung ứng nguyên vật liệu của Công ty.

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM.
I. ĐẶC ĐIỂM VẬT LIỆU VÀ PHÂN LOẠI VẬT LIỆU.
1.1. Đặc điểm vật liệu.
1.2. Phân loại vật liệu.
II. ĐÁNH GIÁ VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY.
2.1. Giá thực tế vật liệu nhập kho.
2.1.1. Giá vật liệu nhập kho do bên gia công cung cấp.
2.1.2. Giá thực tế của vật liệu mua ngoài nhập kho.
2.2. Giá thực tế của vật liệu xuất kho.
III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU DÙNG NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM.
IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU.
V. KẾ TOÁN CHI TIẾT VẬT LIỆU
5.1. Trình tự luân chuyển chứng từ diễn ra ở công ty như sau:
5.1.1. Đối với nhập kho vật liệu.
5.1.2. Đối với vật liệu xuất kho
5.2. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu
5.2.1.Tại kho
5.2.2.Tại phòng kế toán
VI. KẾ TOÁN TỔNG HỢP VẬT LIỆU
6.1. Kế toán tổng hơp nhập vật liệu
6.1.1. Đối với hàng gia công
6.1.2. Đối với nguyên vật liệu mua ngoài
a.Nếu việc mua nguyên vật liệu thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt
b.Nếu thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng
c. Nếu công ty vay ngắn hạn để mua nguyên vật liệu
d.Trong trường hợp mua vật liệu chưa trả tiền cho người bán
6.1.3. Kế toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi mua nguyên vật liệu và thuế nhập khẩu.
a. Thuế nhập khẩu:
b. Thuế GTGT
6.2. Kế toán tổng hợp xuất vật liệu.

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM
I . NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM
1.1./. Những ưu điểm, của công tác kế toán vật liệu ở công ty Cổ phần may Hồ Gươm
1.2./. Những hạn chế về công tác kế toán vật liệu ở công ty Cổ phần may Hồ Gươm.
II. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HỒ GƯƠM.
2.1./.Tổ chức cải tiến việc mở bảng cân đối vật tư của hàng gia công.
2.2./. Hoàn thiện công tác kế toán chi tiết vật liệu
2.3./.Hoàn thiện công tác vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
2.4./. Hoàn thiện việc ghi chép và sử dụng mẫu sổ Nhật ký chứng từ
2.5./. Hoàn thiện công tác dự trữ và bảo quản vật tư.
2.6./.Thêm một số ý kiến về công tác kế toán ở công ty Cổ phần may Hồ Gươm

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

cong_tac_ke_toan_vat_lieu_o_cong_ty_co_phan_may_ho _guom

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: