Công tác quản lí tài chính BHXH Việt Nam- Thực trạng và giải pháp

Số trang: 69
Dung lượng 94.99 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: LÍ LUẬN CHUNG VỀ BHXH VÀ QUẢN LÍ TÀI CHÍNH BHXH
I. Những vấn đề cơ bản về BHXH.
1. Tính tất yếu khách quan của BHXH.
2. Khái niệm BHXH.
3. Bản chất và chức năng của BHXH.
3.1. Bản chất của BHXH.
3.2. Chức năng của BHXH.
4. Nguyên tắc hoạt động của BHXH.
5. Các chế độ của BHXH.
6. Quỹ BHXH và phân loại quỹ BHXH.
6.1. Quỹ BHXH.
6.2. Phân loại quỹ BHXH:
II. Quản lí tài chính BHXH.
1. Khái niệm chung về quản lí tài chính BHXH.
2. Nội dung quản lí tài chính BHXH.
2.1.Quản lí thu BHXH.
2.2. Quản lí chi BHXH.
2.3. Quản lí hoạt động đầu tư nhằm bảo toàn và tăng trưởng quỹ.
2.4. Quản lí hoạt động cân đối quỹ.
3.Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản lí tài chính BHXH.
III. Kinh nghiệm của một số nước về quản lí tài chính BHXH.
1. Quản lí tài chính BHXH của Cộng hoà Liên bang Đức.
2. Quản lí tài chính BHXH của Trung Quốc.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ TÀI CHÍNH BHXH TẠI VIỆT NAM
I. Giới thiệu chung về BHXH Việt Nam.
1. Khái quát về sự hình thành và quá trình phát triển của BHXH Việt Nam
1.1.BHXH Việt Nam giai đoạn trước 1995.
1.2. BHXH Việt Nam giai đoạn sau 1995.
2. Chính sách BHXH Việt Nam từ năm 1995 đến nay.
3. Cơ cấu tổ chức, quản lí của BHXH Việt Nam.
II. Thực trạng của công tác quản lí tài chính BHXH Việt Nam.
1. Công tác quản lí thu.
1.1.Quản lí đối tượng tham gia.
1.2. Quản lí quỹ lương của doanh nghiệp.
1.3. Quản lí tiền thu BHXH.
2. Quản lí chi BHXH.
2.1. Chi các chế độ BHXH.
2.1.1. Phân cấp chi trả.
2.1.2. Phương thức chi trả.
2.1.3. Quản lí đối tượng được hưởng và số tiền chi trả.
2.2. Chi quản lí hoạt động bộ máy.
3. Quản lí hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ.
3. Quản lí hoạt động cân đối quỹ BHXH.
III. Đánh giá chung về công tác quản lí tài chính BHXH Việt Nam.
1. Những kết quả đạt được.
1.1. Hình thành hệ thống pháp lí làm cơ sở cho cơ chế quản lí tài chính BHXH:
1.2. Hình thành quỹ BHXH được quản lí tập trung và độc lập với NSNN.
1.3. Công tác thu được phân cấp, tổ chức thu hợp lí an toàn qua hệ thống tài khoản thu BHXH Việt Nam.
1.4. Thực hiện chi trả các chế độ vừa nhanh chóng, kịp thời vừa đảm bảo tính chính xác.
1.5. Quỹ đã có thu từ hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ, giảm được nhược điểm của cơ chế quản lí PAYGO.
2. Những tồn tại cần khắc phục và nguyên nhân.
2.1. Việc số người tham gia còn ít đặc biệt là tình trạng trốn tham gia, trốn đóng, nợ đọng phí BHXH còn rất phổ biến.
2.2. Trong công tác chi trả BHXH Việt Nam còn nhiều hiện tượng sai sót trong xét duyệt, tình trạng tồn đọng trong giải quyết chế độ vẫn tồn tại.
2.3. Công tác đầu tư bảo tồn và phát triển quỹ tuy đã có thu nhưng còn hạn chế lợi nhuận từ đầu tư còn rất nhỏ.
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÍ TÀI CHÍNH BHXH VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ TỚI
I. Những quan điểm chủ yếu về vấn đề quản lí tài chính BHXH Việt Nam trong giai đoạn tới.
1. Quan điểm trong xây dựng chính sách BHXH.
2. Những quan điểm cụ thể trong công tác quản lí tài chính BHXH Việt Nam trong giai đoạn tới.
II. Giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động quản lí tài chính BHXH trong gian đoạn tới.
1. Bài học kinh nghiệm từ hệ thống BHXH CHLB Đức và Trung Quốc.
2. Những giải pháp cụ thể.
2.1. Giải pháp cho công tác quản lí thu BHXH.
2.2. Giải pháp cho công tác quản lí chi các chế độ BHXH.
2.3. Giải pháp cho công tác chi quản lí.
2.4. Giải pháp đầu tư tăng trưởng quỹ BHXH.
2.5. Giải pháp về quản lí cân đối quỹ.
3. Một số kiến nghị.
3.1. Kiến nghị về phía Nhà nước.
3.2. Kiến nghị về phía BHXH.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: