Giải pháp đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty xnk thiết bị điện ảnh – truyền hình

Mục lục
lời nói đầu 1
phần i. lý luận chung về phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo 3
i. tài chính doanh nghiệp và sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 3
1. khái niệm về tài chính doanh nghiệp và các mối quan hệ tài chính chủ yếu của doanh nghiệp 3
1.1.khái niệm về tài chính doanh nghiệp 3
1.2. các mối quan hệ tài chính chủ yếu của doanh nghiệp 4
2. sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 5
ii. hệ thống báo cáo tài chính kế toán trong phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 7
1.khái niệm và ý nghĩa 7
1.1. khái niệm 7
1.2. ý nghĩa 7
2. vai trò mục đích và các yêu cầu đối với các thông tin trình bày trên hệ thống báo cáo tài chính 7
2.1. vai trò 7
2.2. mục đích 8
2.3. yêu cầu đối với các thông tin trình bày trên các báo cáo tài chính
kế toán 8
3. nguyên tắc trình bày thông tin trên hệ thống báo cáo tài chính kế toán 9
4. các loại báo cáo trong hệ thống báo cáo tài chính kế toán của
doanh nghiệp 10
4.1. bảng cân đối kế toán 11
4.2. báo cáo kết quả kinh doanh 13
4.3. báo cáo lưu chuyển tiền tệ 15
4.4. thuyết minh báo cáo tài chính 18
5. khái quát hệ thống các chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp từ hệ thống báo cáo tài chính kế toán 20
5.1. nhóm chỉ tiêu chủ yếu để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp được rút ra trên cơ sở số liêụ của bcđkt 20
5.2. nhóm chỉ tiêu có liên hệ giữa bcđkt với bckđqkd trong phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 21
iii. nội dung và phương pháp phân tích tình hình tài chính của
doanh nghiệp 24
1. phương pháp phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 24
2. nội dung phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 25
2.1. phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp 26
2.2. phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng tscđ của doanh nghiệp 32
2.3. phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng tslđ 34
2.4. phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp 37
2.5. phân tích khả năng sinh lợi của doanh nghiệp 41
iv. các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 42
phần ii. phân tích tình hình tài chính của công ty xnk thiết bị – truyền hình chủ yếu thông qua bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh 46
1.1. quá trình hình thành và phát triển của công ty 46
1.2. tình hình hoạt động của công ty trong năm 2001,2002 47
1.3. chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của công ty 48
1.4. mô hình tổ chức và cơ cấu bộ máy của công ty 49
ii. phân tích tình hình tài chính của công ty xnk thiết bị điện ảnh – truyền hình thông qua bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh 51
1. hệ thống báo cáo tài chính kế toán của công ty 51
2. phân tích tình hình tài chính của công ty xnk thiết bị điện ảnh – truyền hình thông qua bcđkt và bckqkd năm 2001 -2002 55
2.1. phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty 55
2.2. phân tích nguồn vốn kinh doanh và tình hình sử dụng vốn kinh doanh của công ty xnk thiết bị điện ảnh – truyền hình 64
2.3. phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của công ty xnk thiết bị điện ảnh – truyền hình 66
2.4. phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty 74
2.5. phân tích khả năng sinh lợi của vốn 80
phần iii. một số kiến nghị và giải pháp đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty xnk thiết bị điện ảnh – truyền hình 83
i. đánh giá chung về tình hình tài chính của công ty 83
ii. một số kiến nghị và giải pháp đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty xnk thiết bị điện ảnh – truyền hình trong những năm tới 86
1. các kiến nghị đối với công ty 86
1.1. kiến nghị về công tác quản lý 86
1.2. kiến nghị về công tác kế toán 87
1.3. kiến nghị về công tác phân tích tài chính 88
1.4. phương hướng nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty 89
1.5. phương hướng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn của
công ty 91
2. đối với nhà nước 94
kết luận 95
tài liệu tham khảo 96

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: