Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng đối với người nghèo tại NH Chính sách Xã hội VN

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỖ TRỢ VỐN CHO NGƯỜI NGHÈO
1. Khái quát về tình trạng nghèo đói ở Việt Nam
2. Nguyên nhân nghèo đói
3. Đặc tính của người nghèo ở Việt nam
4. Sự cần thiết phải hỗ trợ người nghèo
II. TÍN DỤNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO
1. Tín dụng đối với hộ nghèo
2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hộ nghèo
III. HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO
1. Khái niệm về hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo
2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo
IV. KINH NGHIỆM Ở MỘT SỐ NƯỚC VỀ CHO VAY ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO
1. Kinh nghiệm một số nước
2. Bài học kinh nghiệm có khả năng vận dụng vào Việt Nam
CHƯƠNG II: THỰCTRẠNG HIỆU QUẢ TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
I. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA
1. Sự ra đời của Ngân hàng Chính sách Xã hội
2. Mô hình tổ chức bộ máy, đối tượng phục vụ và cơ chế hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội
II. THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM
1. Về nguồn vốn cho vay
2. Tình hình cho vay
3. Hiệu quả tín dụng
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM
1. Những kết quả đạt được
2. Một số tồn tại và nguyên nhân
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM
I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CẢU NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VIỆT NAM
II. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
VIỆT NAM
1. Phối hợp chặt chẽ hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội với hoạt động của các quỹ xóa đói giảm
nghèo, tập trung việc cung ứng vốn cho người nghèo vào một đầu mối là Ngân hàng Chính sách Xã hội
2. Hoàn thiện mô hình tổ chức Ngân hàng Chính sách Xã hội
3. Tăng trưởng nguồn vốn nhằm mở rộng cho vay người nghèo
4. Giải pháp về cơ chế cho vay đối với hộ gia đình nghèo
5. Các giải pháp khác
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
1. Kiến nghị đối với Nhà nước
2. Kiến nghị với UBND các cấp
3. Kiến nghị đối với Hội Đồng Quản Trị – Ngân hàng Chính sách Xã hội
KẾT LUẬN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: