Hạch toán lưu chuyển hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại Công ty Điện tử Viễn Thông Quân Đội VIETTEL

LỜI NÓI ĐẦU
Từ năm 1980, Việt Nam bắt đầu bước vào công cuộc đổi mới nền kinh tế theo định hướng của Đảng và Nhà Nước. Sự đổi mới và chính sách mở cửa đã khiến nền kinh tế có những bước thay đổi lớn từ nền kính tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà Nước theo hướng đa dạng hoá, đa phương hoá, mở rộng các lĩnh vực kinh doanh và các thành phần kinh tế để hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.
Các doanh nghiệp này với ý nghĩa là tế bào của nền kinh tế hoạt động nhằm cung cấp các hàng hóa, dịch vụ để thoả mãn nhu cầu sinh hoạt của con người và nhu cầu sản suất kinh doanh của toàn xã hội. Đối với các doanh nghiệp này, tiêu thụ là giai đoạn cực kì quan trọng trong mỗi chu kì kinh doanh vì nó có tính chất quyết định tới sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh, tiêu thụ là nghiệp vụ kinh doanh cơ bản nhất chi phối mọi loại nghiệp vụ khác. Các chu kì kinh doanh có thể diễn ra liên tục, nhịp nhàng khi các doanh nghiệp thực hiện tốt khâu tiêu thụ, đó cũng là cơ sở tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
Nhận thức được tầm quan trọ0ng của tổ chức tiêu thụ hàng hoá nói chung và hạch toán tiêu thụ nói riêng. Với mong muốn tiếp tục củng cố và nâng cao hiểu biết về hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ. Được sự giúp đỡ tận tình của Tiến sỹ Nguyễn Thị Lời cùng Phòng tài chính công ty Điện Tử Viễn Thông Quân Đội, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội”.
Luận văn tốt nghiệp của em được trình bày theo ba phần cơ bản sau:
Phần I: Những vấn đề lí luận cơ bản về hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại.
Phần II: Thực trạng công tác hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Điện Tử Viễn Thông Quân Đội.
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI. 3
I. Đặc điểm và nhiệm vụ hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá trong các đơn vị kinh doanh thương mại 3
1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại 3
2. Khái niệm, yêu cầu quản lý hàng hoá và nhiệm vụ hạch toán lưu chuyển hàng hoá: 4
2.1. Khái niệm: 4
2.2. Yêu cầu quản lý hàng hoá: 5
2.3. Nhiệm vụ hạch toán lưu chuyển hàng hoá: 6
II. Hạch toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hoá: 7
1. Quá trình mua hàng: 7
1.1. Các phương thức mua hàng, thanh toán và thủ tục chứng từ: 7
1.2. Phương pháp tính giá hàng hoá nhập kho: 8
1.3. Kế toán chi tiết hàng hoá: 8
1.3.1. Phương pháp thẻ song song: 9
1.3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển: 10
1.3.3. Phương pháp sổ số dư: 11
1.4. Hạch toán tổng hợp một số nghiệp vụ mua hàng chủ yếu: 12
1.4. Theo phương pháp kê khai thường xuyên 12
1.4. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 13
2. Quá trình tiêu thụ hàng hoá: 15
2.1. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá, phương thức thanh toán và thủ tục chứng từ: 15
2.2. Phạm vi và thời điểm xác định hàng bán: 17
2.3. Phương pháp xác định giá vốn: 18
2.4. Hạch toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá chủ yếu: 20
2.4.1. Tài khoản sử dụng: 20
2.4.2. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu: 21
3. Hạch toán các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho và dự phòng phải thu khó đòi: 23
3.1. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 23
3.2. Hạch toán dự phòng phải thu khó đòi 23
4. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp và kết quả tiêu thụ hàng hoá. 24
4.1. Hạch toán chi phí bán hàng 24
4.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 24
4.3. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 25
5. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán lưu chuyển hàng hoá. 26
5.1. Hình thức Nhật ký chung 26
5.2. Hình thức Nhật ký sổ cái 27
5.3. Hình thức chứng từ ghi sổ: 28
5.4. Hình thức Nhật ký – chứng từ 28
III. khái quát hạch toán lưu chuyển hàng hoá ở một số nước trên thế giới 29
1. Theo hệ thồng kế toán Mỹ: 29
2. Theo hệ thống kế toán Anh 30
3. Theo chuẩn mực Kế toán Quốc tế về lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá. 30
PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI VIETEL. 32
I. Một số vấn đề chung tại Vietel có ảnh hưởng đến hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 32
1. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị. 32
2. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietel. 33
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 34
3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý. 34
3.2. Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận. 34
3.2.1. Ban giám đốc: 35
3.2.2. Các bộ phận chức năng: 35
3.2.3. Các trung tâm, xí nghiệp trực thuộc. 35
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy Kế toán và hình thức sổ Kế toán. 36
4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy Kế toán. 36
4.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận. 36
4.3. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp. 38
II. Thực trạng hạch toán luân chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty. 39
1. Đặc điểm luân chuyển hàng hoá ở Vietel. 39
1.1. Bán buôn. 39
1.2. Bán lẻ. 40
2. Hạch toán luân chuyển hàng hoá và xác định kết quả tại Vietel 40
2.1. Hạch toán luân chuyển hàng hoá 42
2.1.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng. 42
2.1.2. Hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp 49
2.2. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 58
2.2.1. Hạch toán chi phí bán hàng. 58
2.2.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 59
2.3. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ tại Vietel. 60
2.3.1. Tài khoản sử dụng. 60
2.3.2. Hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp. 61
PHẦN III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI VIETEL. 65
I. Phân tích hiệu quả kinh doanh của Vietel. 65
1. Phân tích hiệu quả kinh doanh. 65
2. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định: 65
2. Phân tích sức sinh lợi tài sản cố định: 66
4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động: 66
5. Phân tích tốc độ luân chuyển của vốn lưu động. 67
6. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn: 68
II. Đánh giá khái quát về công ty Điện tử Viễn thông Quân đội . 69
1. Những thuận lợi đạt được. 69
2. Những khó khăn của Công ty: 72
III. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán lưu chuyển hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại vietel. 73
1. Về công tác kế toán. 74
2. Một số ý kiến đóng góp về công tác quản lý. 81
KẾT LUẬN 85

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: