Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

MỤC LỤC
Trang
Mở đầu 1
Chương I. Nguyên lý chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2
1.1. Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng 2
1.1.1. Khái niệm 2
1.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng 5
1.1.3. Các hình thức trả lương 7
1.2. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 12
1.2.1. Khái niệm 12
1.2.2. Nội dung và phương pháp hạch toán 13
1.3. Ý nghĩa của hạch toán tiền lương trong doanh nghiệp 22
Chương II. Thực trạng công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần xây dựng công trình I 23
2.1. Tình hình tổ chức kinh doanh và công tác hạch toán kế toán 23
2.1.1. Khái quát về Công ty Cổ phần xây dựng công trình I 23
2.1.2. Đặc điểm về vốn tài chính 24
2.1.3. Đặc điểm bộ máy tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần xây dựng công trình I 24
2.2. Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Cổ phần xây dựng công trình I 28
2.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới hạch toán tiền lương 28
2.3. Đánh giá chung công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần xây dựng công trình 57
2.3.1. Những ưu điểm 57
2.3.2. Những hạn chế chủ yếu 58
Chương III: Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương 59
3.1. Phương hướng, mục tiêu hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 59
3.1.1. Phương hướng 59
3.1.2. Mục tiêu phấn đấu của Công ty 61
3.2. Một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương 61
3.2.1. Đối với công ty 61
3.2.2. Một số kiến nghị với Nhà nước 63
Kết luận 64

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: