Hoàn thiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp xây lắp

Xây lắp là một trong những nghành cơ bản của nền kinh tế. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã có sự đóng góp rất lớn của ngành xây dựng nói chung, của các doanh nghiệp xây lắp nói riêng. Hoàn thiện tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp xây lắp còn là cần thiết và cấp bách. Hình thành một quy trình kiểm toán có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện quy trình kiểm toán doanh nghiệp và quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: