Mở rộng gắn liền với việc nâng cao chất lượng trong cho vay trung dài hạn tại chi nhánh ngân hàng No&PTNT Đông Hà Nội

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1
KHÁI QUÁT TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3
1.1. Tớn dụng trung – dài hạn và vai trũ của tớn dụng – trung dài hạn 3
1.1.1. Khỏi niệm tớn dụng trung – dài hạn 3
1.1.2. Đặc diểm tín dụng trung dài hạn 4
1.1.3. Cỏc hỡnh thức tớn dụng trung – dài hạn 5
1.1.3.1. Tớn dụng theo dự án đầu tư 5
1.1.3.2. Tớn dụng thuờ mua (leasing credit) 6
1.1.4. Vai trũ của tớn dụng trung – dài hạn trong nền kinh tế thị trường 7
1.1.4.1. Đối với nền kinh tế 7
1.1.4.2. Đối với doanh nghiệp 9
1.1.4.3. Đối với ngân hàng 10
1.2. Chất lượng tín dụng trung – dài hạn trong hoạt động của các ngân hàng thương mại 10
1.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn 10
1.2.1.1. Nâng cao chất lượng tín dụng trung – đài hạn là đũi hỏi bức thiết đối với sự phát triển kinh tế 11
1.2.1.2. Nâng cao chất lượng tín dụng quyết định sự tồn tại và phát triển của các ngân hàng thương mại 13
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng trung – đài hạn 14
1.2.2.1. Về phớa khỏch hàng: 14
1.2.2.2. Về phớa ngõn hàng 14
1.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng trung – dài hạn 17
1.2.3.1. Những nhõn tố khỏch quan 17
1.2.3.2. Cỏc nhõn tố chủ quan 20
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PT ĐÔNG HÀ NỘI 29
2.1. Khái quát về chi nhánh ngân hàng No&PTNT Đông Hà Nội 29
2.1.1. Sơ lược về quá trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của chi nhỏnh NH No&PTNT Đông Hà Nội 29
2.1.2.1. Nguồn vốn huy động: 30
2.1.2.2. Sử dụng vốn 34
2.1.2.3. Hoạt động kinh doanh đối ngoại 35
2.1.2.4. Đổi mới công nghệ ngân hàng 35
2.1.2.5. Cụng tỏc kiểm tra kiểm toỏn nội bộ 36
2.2. Thực trạng tín dụng trung – dài hạn tại Chi nhánh ngân hàng No&PT Đông Hà Nội 36
2.2.1. Tỡnh hỡnh tạo lập nguồn vốn để cho vay trung – dài hạn 36
2.2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại chi nhánh NHNo & PTNT Đông Hà Nội 37
2.2.3. Những biện pháp mở rộng cho vay và nâng cao chất lượng tín dụng 45
2.2.3.1. Biện phỏp mở rộng cho vay: 45
2.2.3.2. Nâng cao chất lượng tín dụng: 46
2.2.4. Tín dụng trung – dài hạn tại chi nhánh NHNo&PTNT Đông Hà Nội – Những kết quả đạt được và tồn tại 46
2.2.4.1. Kết quả đạt được 47
2.2.4.2. Những tồn tại của ngõn hàng 49
2.2.4.3. Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trên: 50
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No&PT ĐÔNG HÀ NỘI 51
3.1. Phương hướng hoạt động thời gian tới của ngân hàng 51
3.1.1. Về công tác huy động vốn 51
3.1.2. Về đầu tư 51
3.1.3. Về hoạt động của ngân hàng 51
3.1.4. Về thanh toỏn quốc tế 51
3.1.5. Cỏc mặt cụng tỏc khỏc 52
3.2. Giải phỏp mở rộng cho vay và nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại chi nhánh ngân hàng No&PT Đông Hà Nội 52
3.2.1. Giải phỏp trực tiếp 52
3.2.2. Gỉải phỏp hỗ trợ 59
3.3. Một số kiến nghị nhằm mở rộng gắn liền với việc nâng cao chất lượng trong cho vay trung dài hạn tại chi nhánh ngân hàng No&PTNT Đông Hà Nội 59
3.3.1. Kiến nghị đối với nhà nước 60
3.3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng nhà nước 61
3.3.3. Kiến nghị đối với NHNo&PTNT Việt Nam 62
3.3.4. Kiến nghị đối với các doanh nghiệp vay vốn 63
3.3.5. Kiến nghị đối với chi nhánh ngân hàng No&PTNT Đông Hà Nội 63
KẾT LUẬN 65

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: