Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng của công ty THHH Việt Thắng Bắc Giang

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng của công ty THHH Việt Thắng Bắc Giang

Số trang: 77
Dung lượng 114.12 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương I. Cơ sở lý luận về hoạt động bán hàng ở doanh nghiệp 3

I. Khái niệm về hoạt động thương mại của doanh nghiệp 3
1. K hái niệm về thương mại 3
2. Nội dung của hoạt động thương mại 6
II. Hoạt động bán hàng của doanh nghiệp 7
1. Khái niệm 7
2. Vai trò hoạt động bán hàng 7
3. Nội dung của hoạt động bán hàng 8
3.1. Nghiên cứu thị trường 8
3.2. Những yêu cầu của công tác bán hàng của doanh nghiệp 9
3.3. Nội dung chương trình bán hàng của doanh nghiệp 9
3.4. Căn cứ xác định chương trình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 10
3.5. Chương trình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 11
4. Tổ chức thực hiện việc bán hàng 12
4.1. Tổ chức mạng lưới bán hàng của doanh nghiệp 12
4.2. Định giá bán 13
5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng của doanh nghiệp 15
5.1. Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng chi phí 15
5.2. Chỉ tiêu lợi nhuận trên doanh thu 17
III. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả bán hàng của doanh nghiệp 18
IV. Một số chính sách hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng 19
1. Chính sách sản phẩm 19
2. Chính sách giá cả 21
3. Chính sách phân phối 21
4. Chính sách chiêu thị 22
4.1. Quảng cáo 22
4.2. Khuyến mại 23
4.3. Tham gia hội chợ triển lãm 23
4.4. Các hoạt động liên kết kinh tế 23
4.5. Tổ chức hội nghị khách hàng 24
4.6. Tổ chức các hoạt động tài trợ 24
5. Một số thủ thuật có thể làm tăng hiệu quả bán hàng 24
V. Những nguyên nhân làm cho hàng hóa không bán được 25
1. Nguyên nhân khách quan 25
2. Nguyên nhân chủ quan 26
VI. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả bán hàng của doanh nghiệp 26
1. Nhân tố vĩ mô 26
1.1. Quy mô dân số 26
1.2. Môi trường tài nguyên, thiên nhiên 26
1.3. Môi trường công nghệ kỹ thuật 26
1.4. Môi trường pháp luật thể chế chính trị 27
1.5. Môi trường văn hoá xã hội 27
2. Nhân tố vi mô 27
2.1. Nhà cung cấp 27
2.2. Khách hàng 27
2.3. Đối thủ cạnh tranh 27
2.4. Các chiến lược của công ty 28

Chương II. Thực trạng bán hàng của công ty TNHH Việt Thắng 29

I. Tổng quan về công ty Việt Thắng 29
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 29
2. Cơ cấu bộ máy của công ty 31
2.1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty Việt Thắng 31
2.2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất và kinh doanh tại công ty Việt Thắng 31
II. Tình hình hoạt động của công ty trong những năm gần đây 35
1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây 35
2. Thực trạng hoạt động bán hàng của công ty trong những năm gần đây 41
3. Trách nhiệm với môi trường xã hội 45
4. Thực hiện nghĩa vụ với nhà nước 45
III. Những chính sách nhằm hỗ trợ hoạt động bán hàng của công ty Việt Thắng trong những năm qua 46
1. Tổ chức mạng lưới bán hàng của công ty Việt Thắng 46
1.1. Mạng lưới bán hàng của công ty Việt Thắng 46
1.2. Các hoạt động hỗ trợ công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty 47
1.3. Tổ chức vận chuyển hàng hoá 48
2. Một số chính sách nhằm hỗ trợ công tác bán hàng của công ty 48
2.1. Chính sách sản phẩm 48
2.2. Chính sách giá của công ty 49
2.3. Chính sách phân phối 50
2.4. Chính sách chiêu thị

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: