Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn tại công ty bảo hiểm Hà nội để nghiên cứu

Số trang: 53
Dung lượng 79.76 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM HOẢ HOẠN

I. Lý luận chung về bảo hiểm

1. Sự ra đời và vai trò của bảo hiểm.

2.Các loại hình bảo hiểm

3.Giới thiệu chung về bảo hiểm hoả hoạn

II. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn

1. Một số khái niêm cơ bản trong hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn

2. Rủi ro được bảo hiểm.

3. Rủi ro không được bảo hiểm

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HỎA HOẠN TẠI BẢO VIỆT HÀ NỘI
I. Giới thiệu chung về công ty bảo việt hà nội

1. Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức của công ty

2. Tình hình hoạt động kinh doanh của BVHN trong

những năm gần đây ( 1997 – 2003)

II. Triển vọng phát triển nghiệp vụ

1. Tình hình thị trường bảo hiểm Việt nam và thị trường

bảo hiểm hỏa hoạn.

2.Những yếu tố tác động đến việc triển khai nghiệp vụ bảo

hiểm hỏa hoạn tại Bảo Việt Hà Nội.

III. Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hỏa hoạn

tại Công ty bảo hiểm Hà Nội từ 1997-2003.

1. Tình hình khai thác.

2.Tình hình đề phòng hạn chế tổn thất:

3.Tình hình giám định và bồi thường

IV. Một số đánh giá về hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn

1. Kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh nghiệp vụ

2.Một số hạn chế và khó khăn trong quá trình triển khai nghiệp vụ

CHƯƠNG III :MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH

DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HOẢ HOẠN TẠI BVHN.

I.Phương hướng, mục tiêu thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2003 của công ty BHHN

II.Một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ

1. Đẩy mạnh công tác khai thác

2. Nâng cao chất lượng công tác giám định và giải quyết

bồi thường.

3. Kiện toàn công tác tổ chức nhân sự

4. Hoàn thiện một số công tác khác

KẾT LUẬN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: