Phân tích hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế bằng L/C tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Sóc Trăng

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. 1

GIỚI THIỆU.. 1

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: 1

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 2

1.2.1 Mục tiêu chung: 2

1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 2

1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 2

CHƯƠNG 2. 3

PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.. 3

2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN: 3

2.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng chứng từ: 3

2.1.2 Các bên tham gia: 3

2.1.3 Các loại L/C: 4

2.1.3.1 L/C có thể hủy ngang(Revocable L/C): 4

2.1.3.2 L/C không thể hủy ngang(irrevocable L/C): 4

2.1.3.3 Thư tín dụng xác nhận(Confirmed L/C): 4

2.1.4 Quy trình thanh toán qua L/C: 4

2.1.5 Các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động thanh toán. 5

2.1.5.1 Mức ký quỹ: 5

2.1.5.2 Trợ giúp khách hàng trong việc lựa chọn hình thức thanh toán phù hợp: 5

2.1.5.3 Trợ giúp khách hàng phòng ngừa rủi ro tỷ giá: 5

2.1.5.4 Thái độ phục vụ của nhân viên: 6

2.1.5.5 Uy tín của ngân hàng trong việc cần ngân hàng khác xác nhận L/C: 6

2.1.5.6 Mức chiết khấu: 7

2.1.5.7 Khả năng thẩm định tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng: 7

2.1.5.8 Mạng lưới ngân hàng thông báo/ ngân hàng đại lý: 7

2.1.5.9 Khả năng của doanh nghiệp trong thương mại quốc tế: 8

2.1.6 Các rủi ro thường xảy ra trong thanh toán tín dụng chứng từ: 8

2.1.6.1 Rủi ro cho nhà nhập khẩu như: 8

2.1.6.2 Rủi ro cho nhà xuất khẩu: 9

2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 9

2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu: 9

2.2.2.Phương pháp phân tích số liệu: 9

CHƯƠNG 3. 11

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA AGRIBANK.. 11

SÓC TRĂNG.. 11

3.1 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP SÓC TRĂNG: 11

3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển: 11

3.1.1.1 Lịch sử hình thành: 11

3.1.1.2 Nhiệm vụ, chức năng và định hướng phát triển: 11

3.1.1.3 Quá trình hoạt động chính: 12

3.1.2 cơ cấu tổ chức và nhân sự: 13

3.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh từ 2005-2007: 14

3.1.4 Phân tích thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến Agribank Sóc Trăng: 15

3.1.4.1 Thuận lợi: 15

3.1.4.2 Khó khăn: 15

3.1.5 Giới thiệu về phòng thanh toán quốc tế:. 16

3.2 GIỚI THIỆU QUI TRÌNH THANH TOÁN L/C TẠI NGÂN HÀNG: 16

3.2.1 L/C xuất khẩu: 16

3.2.2 L/C nhập khẩu: 17

3.3 Định hướng phát triển năm 2008: 17

CHƯƠNG 4. 19

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TTQT BẰNG L/C CỦA NGÂN HÀNG.. 19

4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TTQT CỦA NGÂN HÀNG: 19

4.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN L/C: 21

4.3 PHÂN TÍCH TỶ TRỌNG CỦA TỪNG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: 24

4.4 DOANH SỐ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG SO VỚI CÁC NGÂN HÀNG KHÁC TRONG TỈNH: 25

4.5 PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU VỀ TTQT CỦA AGRIBANK SOC TRĂNG: 26

4.6 PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ THANH TOÁN L/C CỦA NGÂN HÀNG: 32

4.6.1 Chưa mở rộng tài trợ nhập khẩu: 32

4.6.2 Chưa đảm nhiệm tốt vai trò của mình: 33

4.6.3 Chưa đa dạng các dịch vụ trong thanh toán quốc tế: 33

4.6.4 Chưa khẳng định được uy tín: 34

4.6.5 Mạng lưới ngân hàng đại lý còn khiêm tốn: 34

4.6.6 Chưa đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng xuất khẩu: 34

4.6.7 Chưa thực hiện ưu đãi cho vay đối với khách hàng có uy tín: 35

4.7 PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG THANH TOÁN L/C CỦA AGRIBANK SÓC TRĂNG: 35

4.8 DỰ BÁO DOANH SỐ THANH TOÁN L/C NĂM 2008: 36

CHƯƠNG 5. 41

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ CHO AGRIBANK SÓC TRĂNG.. 41

5.1.Mở rộng hình thức tài trợ xuất nhập khẩu: 41

5.2 Tư vấn cho khách hàng: 43

5.2.1 Tìm hiểu kỹ lưỡng bạn hàng: 43

5.2.1.1 Đối với khách hàng nhập khẩu: 43

5.2.1.2 Đối với khách hàng xuất khẩu: 43

5.2.2 Lựa chọn hình thức trả tiền phù hợp với hàng hóa mua bán: ……………… 43

5.2.3 Biết cách phòng ngừa rủi ro tỷ giá: . 44

5.3 Cần đa dạng các sản phẩm dịch vụ: 44

5.4 Mở rộng quan hệ đại lý với nhiều ngân hàng trên thế giới: 45

CHƯƠNG 6. 46

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 46

6.1 Kết luận: 46

6.2 Kiến nghị: 47

6.2.1 Kiến nghị đến chính phủ: 48

6.2.2 Kiến nghị đến Lãnh đạo ngân hàng: 48

6.2.3 Kiến nghị đến chính quyền địa phương: 50

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

phan_tich_hieu_qua_hoat_dong_thanh_toan_quoc_te_ba ng_l/c

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: