Phân tích hiệu quả sử dụng các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh Ngân hàng Sacombank Cần Thơ

Lời cảm tạ i
Lời cam đoan ii
Nhận xét của cơ quan thực tập iii
Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn iv
Nhận xét của Giáo viên phản biện v
Mục lục vi
Danh sách bảng vii
Danh sách hình viii
Danh sách các từ viết tắt ix
Chương 1: GIỚI THIỆU 1
1.1 Sự cần thiết của đề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
1.2.1 Mục tiêu chung 3
1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3
1.3 Phương pháp nghiên cứu 3
1.4 Phạm vi nghiên cứu 3
Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 4
2.1 Giới thiệu về ngân hàng bán lẻ (NHBL) 4
2.1.1 Khái niệm 4
2.1.2 Đặc điểm 4
2.1.3 Vai trò của ngân hàng bán lẻ 5
2.2 Ngân hàng bán lẻ với hai chức năng Front Offce và Back Office 6
2.3 Một số sản phẩm của ngân hàng bán lẻ 6
2.3.1 Các sản phẩm cho vay cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ 6
2.3.2 Sản phẩm thẻ 13
2.4 Các kênh phân phối dịch vụ ngân hàng bán lẻ 15
2.4.1 Hệ thống chi nhánh 16
2.4.2 Internet banking 16
2.4.3 Phone banking 17
2.4.4 Hệ thống máy ATM và điểm chấp nhận thẻ POS 17
2.4.5 Giao dịch qua Fax 18
2.5 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ
ngân hàng bán lẻ 18
2.5.1 Đối với hoạt động tín dụng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ 18
2.5.2 Đối với dịch vụ thẻ 20
Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH CẦN THƠ 21
3.1 Tổng quát về Ngân hàng Sacombank 21
3.2 Khái quát về Chi nhánh Sacombank Cần Thơ 22
3.2.1 Quá trình hình thành 22
3.2.2 Chức năng hoạt động và cơ cấu tổ chức 23
3.3 Các sản phẩm dịch vụ của Sacombank 27
3.3.1 Sản phẩm dịch vụ cá nhân 27
3.3.2 Sản phẩm dịch vụ thẻ 29
3.3.3 Sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp 29
3.4 Kết quả hoạt động kinh doanh – Thuận lợi, khó khăn và định hướng
phát triển trong thời gian tới 30
3.4.1 Kết quả hoạt động qua ba năm 2005, 2006 và 2007 31
3.4.2 Thuận lợi, khó khăn của Sacombank Cần Thơ 34
3.4.3 Định hướng phát triển của Sacombank Cần Thơ trong thời gian tới 36
Chương 4: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG NBÁN LẺ
TẠI CHI NHÁNH SACOMBANK CầN THƠ 37
4.1 Thực trạng sử dụng các dịch vụ NHBL tại Sacombank Cần Thơ 37
4.1.1 Tình hình huy động vốn khách hàng cá nhân 37
4.1.2 Tình hình tín dụng cá nhân 42
4.1.3 Tình hình kinh doanh thẻ 46
4.2 Đánh giá hiệu quả sử dụng các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại
Sacombank Cần Thơ 53
4.2.1 Hiệu quả hoạt động cho vay cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa
và nhỏ của ngân hàng 53
4.2.2 Hiệu quả hoạt động kinh doanh thẻ 62
4.3 Những hạn chế khi sử dụng dịch vụ ngân hàng bán lẻ 63
4.4 Nguyên nhân của những hạn chế khi sử dụng dịch vụ ngân hàng bán lẻ
tại Sacombank Cần Thơ 64
Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI SACOMBANK CầN THƠ 66
5.1 Đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng và nâng cao chất lượng
phục vụ khách hàng 66
5.1.1 Đa dạng hóa dịch vụ khách hàng 66
5.1.2 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 69
5.2 Xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể và dài hạn cho ngân hàng trên
phân khúc khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp vừa và nhỏ 70
5.3 Giải pháp đối với sản phẩm 70
5.3.1 Sản phẩm huy động vốn 71
5.3.2 Sản phẩm cho vay 71
5.3.3 Sản phẩm thẻ 72
5.4 Giải pháp đối với dịch vụ 74
5.4.1 Mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm 74
5.4.2 Đẩy mạnh công tác tiếp thị 76
5.5 Giải pháp công nghệ 78
5.6 Đẩy mạnh xây dựng văn hóa ngân hàng 79
5.7 Các giải pháp khác 80
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81
6.1 Kết luận 81
6.2 Kiến nghị 81
6.2.1 Kiến nghị đối với ngân hàng 81
6.2.2 Kiến nghị đối với các Ban, Ngành Nhà nước 83
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: