Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng Công Thương Đồng Tháp

Trang phụ bìa i
Lời cảm tạ ii
Lời cam đoan iii
Nhận xét của cơ quan thực tập iv
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn v
Nhận xét của giáo viên phản biện vi
Mục lục vii
Danh sách bảng xi
Danh sách hình xii
Danh sách từ viết tắt xiii
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 2
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
1.2.1. Mục tiêu chung 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
1.3. CÁC CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 2
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
1.4.1. Phạm vi không gian 3
1.4.2. Phạm vi thời gian 3
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu 3
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 3
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 5
2.1.1. Khái niệm, bản chất, vai trò của tín dụng ngắn hạn 5
2.1.1.1. Khái niệm 5
2.1.1.2. Bản chất tín dụng 5
2.1.1.3. Vai trò của tín dụng 5
2.1.1.4. Phân loại tín dụng 6
2.1.2. Một số qui định chung về cho vay của NHCT – Việt Nam 7
2.1.2.1. Đối tượng cho vay 7
2.1.2.2. Nguyên tắc cho vay 8
2.1.2.3. Điều kiện cho vay 8
2.1.2.4. Thời hạn cho vay 10
2.1.2.5. Lãi suất cho vay 10
2.1.2.6. Đảm bảo tín dụng 10
2.1.2.7. Phương thức cho vay vốn 11
2.1.2.8. Quy trình xét duyệt cho vay 13
2.1.2.9. Rủi ro tín dụng 13
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 14
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 15
2.2.3. Một số chỉ tiêu vận dụng trong phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng 15
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG
TỈNH ĐỒNG THÁP 17
3.1. KHÁI QUÁT VỀ TỈNH ĐỒNG THÁP 17
3.1.1. Vài nét về tỉnh Đồng Tháp 17
3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Đồng Tháp 17
3.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP 19
3.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển 19
3.2.2. Cơ cấu tổ chức và quản lý 22
3.2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm (2005 -2007) 25
3.2.4. Thuận lợi và khó khăn 28
3.2.4.1. Thuận lợi 28
3.2.4.2. Khó khăn 28
3.2.5. Những phương hướng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới
của NHCT Đồng Tháp trong thời gian tới 29

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN
TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG THÁP 31
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG
CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP 31
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG
CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP 33
4.2.1. Doanh số cho vay 33
4.2.2. Doanh số thu nợ 36
4.2.3. Tình hình dư nợ 36
4.2.4. Tình hình nợ xấu 37
4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN QUA
BA NĂM (2005 – 2007) 38
4.3.1. Phân tích doanh số cho vay theo thành phần kinh tế 38
4.3.2. Phân tích doanh số cho vay theo ngành nghề kinh tế 41
4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THU NỢ NGẮN HẠN QUA
BA NĂM (2005 – 2007) 42
4.4.1. Phân tích doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế 42
4.4.2. Phân tích doanh số thu nợ theo ngành nghề kinh tế 43
4.5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DƯ NỢ NGẮN HẠN QUA
BA NĂM (2005 – 2007) 45
4.5.1. Phân tích tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế 45
4.5.2. Phân tích tình hình dư nợ theo ngành nghề kinh tế 47
4.6. PHÂN TÍCH DƯ NỢ QUÁ HẠN NGẮN HẠN QUA
BA NĂM (2005 – 2007) 48
4.6.1. Phân tích tình hình dư nợ quá hạn theo thành phần kinh tế 48
4.6.2. Phân tích doanh số dư nợ quá hạn theo ngành nghề kinh tế 49
4.7. PHÂN TÍCH NỢ QUÁ HẠN THEO THỜI GIAN QUA
BA NĂM (2005 – 2007) 50
4.8. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN
TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP THÔNG QUA
MỘT SỐ CHỈ TIÊU 54
4.8.1. Chỉ tiêu nợ quá hạn ngắn hạn trên tổng dư nợ ngắn hạn 54
4.8.2. Chỉ tiêu dư nợ trên vốn huy 55
4.8.3. Hệ số thu nợ 55
4.8.4. Vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn 56
CHƯƠNG 5: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG THÁP 58
5.1. NHỮNG THUẬN LỢI CHO NGÂN HÀNG 58
5.2. NHỮNG TỒN TẠI VÀ KHÓ KHĂN NGÂN HÀNG GẶP PHẢI 58
5.3. NHỮNG NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI 59
5.3.1. Nguyên nhân do khách hàng 59
5.3.2. Nguyên nhân do Ngân hàng 60
5.4. BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG VỐN 60
5.5. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY 62
5.6. BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG
HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN 63
5.6.1. Đối với công tác tín dụng 63
3.6.2. Đối với công tác tổ chức quản lý 65
5.7. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHÁC 66
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68
6.1. KẾT LUẬN 68
6.2. KIẾN NGHỊ 69
Tài liệu tham khảo 72

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: