Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Long An

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1.1 GIỚI THIỆU 1
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
1.2.1 Mục tiêu chung 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể. 2
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
1.3.1 Không gian 2
1.3.2 Thời gian 2
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 2
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN 2
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 4
2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN. 4
2.1.1. Khái niệm về hoạt động tín dụng 4
2.1.2. Phân loại tín dụng. 6
2.1.3 Các nguyên tắc của tín dụng 7
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 8
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 8
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 8
CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN 11
3.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 11
3.2. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH LONG AN 14
3.2.1. Quá trình hình thành và phát triển. 14
3.2.2. Cơ cấu tổ chức. 15
3.2.3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. 16
3.2.4 Các sản phẩm dịch vụ của chi nhánh 20
3.3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 21
3.3.1 Lợi nhuận. 21
3.3.2 Thu nhập. 22
3.3.3. Chi phí. 22
3.4 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 23
CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU
TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH LONG AN 24
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN 24
4.1.1 Phân tích chung tình hình nguồn vốn 24
4.1.2 Cơ cấu nguồn vốn 25
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN 25
4.2.1 Phân tích chung tình hình huy động vốn. 25
4.2.2 Phân tích cơ cấu huy động vốn 27
4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN 29
4.3.1 Phân tích tình hình cho vay. 29
4.3.1.1 Phân tích tình hình cho vay theo thành phần kinh tế. 29
4.3.1.2 Phân tích cho vay theo thời hạn. 31
4.3.1.3 Phân tích cho vay theo ngành nghề. 33
4.3.2 Phân tích tình hình thu nợ của Ngân hàng. 35
4.3.2.1 Phân tích thu nợ theo thành phần kinh tế. 35
4.3.2.2 Phân tích thu nợ theo thời gian. 37
4.3.2.3 Phân tích thu nợ theo ngành nghề 39
4.3.3 Phân tích tình hình dư nợ của Ngân hàng 41
4.3.3.1 Phân tích dư nợ theo thành phần kinh tế 41
4.3.3.2 Phân tích dư nợ theo thời gian 42
4.3.3.3 Phân tích theo ngành nghề. 43
4.3.4 Phân tích nợ quá hạn 45
4.3.4.1 Phân tích nợ quá hạn theo thành phần kinh tế. 45
4.3.4.2 Phân tích nợ quá hạn theo thời hạn. 47
4.3.4.3 Phân tích theo ngành nghề. 49
4.4. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 50
4.4.1. Hệ số thu nợ 51
4.4.2. Dư nợ trên vốn huy động 51
4.4.3. Vốn huy động trên tổng nguồn vốn 52
4.4.4. Tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn 53
4.4.5. Doanh số thu nợ trên dư nợ bình quân (DSTN/DNBQ) hay hệ số vòng: 53
4.4.6. Nợ quá hạn trên tổng dư nợ (NQN/TDN). 54
CHƯƠNG 5 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH LONG AN 56
5.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG..56
5.2 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 57
5.2.1.Mục tiêu chung 57
5.2.2.Chỉ tiêu cụ thể 59
5.3 GIẢI PHÁP 59
5.3.1 Nguồn vốn 59
5.3.2. Tín dụng, thẩm định, bảo lãnh. 60
5.3.3 Chất lượng tín dụng. 61
5.3.4 Kết quả, hiệu quả kinh doanh, trích dự phòng rủi ro 61
5.3.5 Phát triển dịch vụ: 62
5.3.6 Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin 63
5.3.7 Phát triển mạng lưới: 63
5.3.8 Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 63
5.3.9 Công tác kiểm tra và chấp hành quy chế quy định thực hiện sổ tay nghiệp vụ63
5.3.10 Nâng cao sức cạnh tranh, năng lực tài chính. 65
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 66
6.1 KẾT LUẬN 66
6.2 KIẾN NGHỊ 67
6.2.1 Đối với cơ quan Nhà nước. 67
6.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước.67
6.2.3 Đối với Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển chi nhánh Long An 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: