Rủi ro tín dụng và các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng ngoại thương cần thơ

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
1.2.1 Mục tiêu chung 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2
1.3.1 Không gian 2
1.3.2 Thời gian 2
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 2
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG 3
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 5
2.1.1 Tổng quan về tín dụng 5
2.1.2 Tổng quan về rủi ro tín dụng 10
2.1.3 Chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của Ngân hàng 14
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu 14
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 15
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 15

CHƯƠNG 3
KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG
VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 16
3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC 17
3.2.1 Cơ cấu tổ chức 17
3.2.2 Chức năng các phòng ban 18
3.3 NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỦ YẾU 20
3.4 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG 21
3.4.1 Thuận lợi 21
3.4.2 Khó khăn 22
3.5 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA NGÂN HÀNG TRONG NHỮNG NĂM QUA 22
3.5.1 Tình hình nguồn vốn 22
3.5.2 Hoạt động huy động vốn 26
3.5.3 Phân tích thu nhập – chi phí và lợi nhuận 28
3.5.4 Phân tích các chỉ số về rủi ro 31
3.6 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH VỀ RỦI RO TÍN DỤNG 32
3.6.1 Tình hình cho vay và thu nợ của Ngân hàng 32
3.6.2 Phân tích tỷ số về rủi ro tín dụng 36
3.6.3 Tình hình nợ quá hạn theo thời hạn tín dụng 37
3.6.4 Tình hình nợ quá hạn theo loại hình doanh nghiệp 40
3.6.5 Tình hình nợ quá hạn theo ngành 50
3.6.6 Nợ quá hạn trong phân loại nợ 51

CHƯƠNG 4
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGOẠI THƯƠNG CẦN THƠ

4.1 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ QUÁ HẠN DỰA TRÊN THỰC TRẠNG ĐƯỢC PHÂN TÍCH 53
4.1.1 Nguyên nhân từ phía Ngân hàng 53
4.1.2 Nguyên nhân từ khách hàng 54
4.2 TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁN BỘ TÍN DỤNG 54
4.3 XÁC ĐỊNH KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU VÀ KHÁCH HÀNG
TIN CẬY 55
4.4 THÀNH LẬP CÁC TỔ HOẠT ĐỘNG TRONG NGÂN HÀNG 56
4.5 GIÁM SÁT KHOẢN TIỀN CHO VAY CHẶT CHẼ 57
4.6 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO 58
4.7 XỬ LÝ CÁC KHOẢN NỢ CÓ VẤN ĐỀ 58
4.8 SỬ DỤNG MÔ HÌNH DỰ BÁO RỦI RO TÍN DỤNG 59
CHƯƠNG 5
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1 KẾT LUẬN 60
5.2 KIẾN NGHỊ 61
5.2.1 Đối với Nhà nước 61
5.2.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 62
5.2.3 Đối với chi nhánh Ngoại Thương Cần Thơ 62

DANH MỤC BẢNG

Trang

Bảng 1: TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN NGOẠI THƯƠNG CẦN THƠ
2005 – 2007 23
Bảng 2: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN NGOẠI THƯƠNG CẦN THƠ
2005 – 2007 26
Bảng 3: TÌNH HÌNH THU NHẬP, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN
NGOẠI THƯƠNG CẦN THƠ 2005 – 2007 28
Bảng 4: CÁC CHỈ SỐ VỀ RỦI RO TẠI NGOẠI THƯƠNG CẦN THƠ
2005 – 2007 31
Bảng 5: TÌNH HÌNH CHO VAY VÀ THU NỢ TẠI NGOẠI THƯƠNG
CẦN THƠ 2005 – 2007 32
Bảng 6: TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN THEO THỜI HẠN TẠI
NGOẠI THƯƠNG CẦN THƠ 2005 – 2007 38
Bảng 7: TÌNH HÌNH CHO VAY DNNN TẠI NGOẠI THƯƠNG
CẦN THƠ 2005 – 2007 41
Bảng 8: TÌNH HÌNH CHO VAY DNNQN TẠI NGOẠI THƯƠNG
CẦN THƠ 2005 – 2007 44
Bảng 9: TÌNH HÌNH CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGOẠI THƯƠNG
CẦN THƠ 2005 – 2007 47
Bảng 10: TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN THEO MỤC ĐÍCH KINH DOANH
TẠI NGOẠI THƯƠNG CẦN THƠ 2005 – 2007 50
Bảng 11: TỶ LỆ NỢ QUÁ HẠN TRONG PHÂN LOẠI NỢ QUÁ HẠN 51

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: