Rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại

MỤC LỤC
Lời nói đầu
1.1. Ngân hàng và tín dụng ngân hàng
1.1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại
1.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của các NHTM
1.1.1.2. Khái niệm NHTM
1.1.1.3. Các nghiệp vụ chủ yếu của NHTM
1.1.2. Tín dụng ngân hàng
1.1.2.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng
1.1.2.2. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế quốc dân
1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM
1.2.1. Khái niệm rủi ro
1.2.2. Các loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại.
1.2.2.1. Rủi ro tín dụng.
1.2.2.2. Rủi ro lãi suất.
1.2.2.3. Rủi ro nguồn vốn.
1.2.2.4. Rủi ro hối đoái.
1.2.2.5. Rủi ro trong thanh toán.
1.2.2.6. Rủi ro thuần tuý.
1.2.2.7. Rủi ro mất khả năng thanh toán
1.2.3. Rủi ro tín dụng
1.2.3.1. Các hình thức của rủi ro tín dụng.
1.2.3.2. Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro.
1.2.3.3. Các dấu hiệu của rủi ro tín dụng.
1.2.3.4. Tác động của rủi ro tín dụng.
1.2.3.5. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng
1.2.4. Thực trạng rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam hiện nay
Kết luận

Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

rui_ro_trong_hoat_dong_tin_dung_cua_ngan_hang_thuo ng_mai

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: