Thẩm định tài chính trong cho vay trung và dài hạn tại chi nhánh NH NN & PTNT VN

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I 2
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THẨM ĐỊNH 2
TÀI CHÍNH CỦA NHTM 2
I. đầu tư và thẩm định dự án đầu tư. 2
1.Hoạt động đầu tư. 2
2. Dự án đầu tư. 2
3. Các đặc trưng cơ bản của hoạt động đầu tư: 2
3.1. Là hoạt động bỏ vốn nên Quyết định đầu tư thường và trước hết là Quyết định tài chính. 2
3.2. Là hoạt động diễn ra trong khoảng thời gian dài. 2
3.3. Là hoạt động luôn cần sự cân nhắc giữa lợi ích trước mắt và lợi ích trong tương lai. 2
3.4. Hoạt động đầu tư là hoạt động mang nặng rủi ro. 2
4. Thẩm định dự án đầu tư và ý nghĩa của nó. 2
II. Phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư và các yếu tố ảnh hưởng. 2
1.Phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư. 2
1.1.Các bước thực hiện thẩm định tài chính dự án đầu tư. 2
Thành phần vốn gồm có vốn cố định và vốn lưu động : 2
1.2.Các phương pháp sử dụng khi thẩm định dự án đầu tư: 2
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư : 2
2.1. Các tiêu chuẩn thẩm định : 2
2.2. Nhân tố con người : 2
2.3. Một số nhân tố cơ bản khác : 2
III. Thẩm định tài chính dự án đầu tư trong các ngân hàng thương mại : 2
1. Sự cần thiết thẩm định tài chính dự án đầu tư của ngân hàng thương mại : 2
PHẦN II. 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH TRONG CHO VAY TRUNG – DÀI HẠN TẠI 2
SỞ GIAO DỊCH – NHHo VIỆT NAM. 2
i. Giới thiệu chung về NH Nông nghiệp và PTNT VN 2
1.Cơ cấu tổ chức bộ máy của SGD-NHNo 2
1.3. Phòng Thanh toán quốc tế (TTQT): 2
1.4. Phòng SWIFT: 2
1.5.Phòng kiểm tra, kiểm toán nội bộ: 2
1.6. Phòng hành chính nhân sự: 2
1.7.Phòng kế toán, ngân quỹ: 2
2.Các hoạt động chủ yếu của SGD: 2
3. Thực trạng tình hình hoạt động của SGD: 2
II. Thực trạng công tác thẩm định tài chính trong cho vay trung dài hạn ở SGD- nhno vn. 2
1. Quy trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và tái thẩm định. 2
2. Thực trạng về công tác thẩm định. 2
3.Thẩm định dự án mía đường Thanh Hoá của tổng công ty mía đường I Việt nam. 2
3.1. Giới thiệu về dự án. 2
Vốn pháp định: 24.400.000 USD 2
3.2.Thẩm định hồ sơ pháp lý của liên hiệp mía đường I. 2
VIET NAM SUGARCANI AND SUGAR CORPORRATION I 2
3.3. Tình hình tài chính của liên hiệp mía đường Việt nam trước khi xin vay. 2
3.4.Thẩm định dự án. 2
Diện tích luân canh và giống 5000 ha 2
3.5.Vấn đề bảo đảm tiền vay và kế hoạch trả nợ. 2
3.6. Nhận xét và kết luận của cán bộ thẩm định. 2
3.7 Quyết định cho vay và tình hình thực hiện hợp đồng vay nợ của Liên hiệp mía đường I 2
III/ Đánh giá về công tác thẩm định tài chính trong cho vay trung và dài hạn của SGD NHNoVN 2
1. Kết quả đạt được 2
2. Một số hạn chế của công tác thẩm định trung – dài hạn tại SGD NHNo Việt Nam 2
PHẦN III 2
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI SỞ GIAO DỊCH NHNOVN 2
I.Phương hướng hoạt động của Sở Giao Dịch trong lĩnh vực cho vay, đầu tư. 2
II.Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định của Sở Giao Dịch NHNoVN 2
1.Giải pháp về con người 2
2.Giải pháp về phương pháp thẩm định 2
3. Giải pháp về tổ chức điều hành 2
4.Giải pháp về trang thiết bị kĩ thuật và thông tin: 2
5.Tăng cường mối quan hệ với khách hàng và các cơ quan chuyên môn liên quan: 2
III.Một số kiến nghị nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay trung dài hạn tại Sở Giao Dịch NHNoVN 2
KẾT LUẬN 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: