Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh sự phát triển

LỜ I M Ở ĐẦU

1. Tính c ấ p thi ết c ủ a đề tài
Ngành công nghiệp ô tô không chỉ giữ mộ t vị trí quan tr ọ ng trong việc thúc đẩy n ền kinh tế qu ố c dân phát tri ển thông qua đ áp ứng nhu c ầ u giao thông v ậ n tả i, góp ph ầ n phát tri ển sả n xu ấ t và kinh doanh th ương mạ i mà còn là m ộ t ngành kinh tế mang lại l ợi nhuận rấ t cao nh ờ s ả n xu ấ t ra nh ững s ản ph ẩ m có giá trị vượt trộ i. S ớm nhậ n th ức đượ c tầ m quan trọ ng c ủa ngành công nghi ệp này, các n ước phát triển nh ư Mỹ, Nh ậ t B ả n, Anh, Pháp, Đức, Hàn Qu ố c,…đ ã rấ t chú tr ọ ng phát triển ngành công nghi ệp ô tô củ a riêng mình trong quá trình công nghi ệp hoá để ph ụ c vụ không ch ỉ nhu c ầ u trong n ước mà còn xu ấ t kh ẩ u sang các th ị tr ường khác.

Đứng tr ước th ực tế hàng nă m nước ta bỏ ra hàng tr ă m tỷ đồng để nh ậ p kh ẩ u xe ô tô trong khi xu ấ t kh ẩ u gạo củ a 70% dân số lao động trong ngàn h nông nghi ệp ch ỉ thu về đượ c tiền tri ệu, Vi ệt Nam đ ã cố g ắ ng xây dựng m ộ t ngành công nghiệp ô tô củ a riêng mình v ới m ụ c tiêu s ả n xu ấ t thay th ế nh ậ p kh ẩu và từng b ước tiến t ới xu ấ t kh ẩ u. Chính phủ Việt Nam đ ã luôn khẳng đị nh vai trò ch ủ chố t của
ngành công nghi ệp ô tô trong s ự nghiệp phát tri ển kinh tế và luôn t ạ o điều ki ện l ợi thông qua việc đưa ra các chính sách ưu đ ãi để khuyế n khích các doanh nghi ệp trong và ngoài n ước đầu tư vào s ả n xu ấ t ô tô và ph ụ tùng. Nh ưng sau 12 n ă m xây dựng và phát tri ển ngành, công nghiệp ô tô Vi ệt Nam d ường như v ẫ n ch ỉ ở đ i ể m xu ấ t phát.

Thực tế này đ ã bu ộc Chính ph ủ phả i yêu c ầ u các c ơ quan Bộ Ngành liên quan, các doanh nghiệp trong ngành cùng vào cuộ c nh ằ m vạ ch ra mộ t chi ến lược cụ th ể cho vi ệc phát tri ển ngành. B ởi lúc này đ ây h ọ đ ã ý thức đượ c tính cấ p thi ết và b ức bách cầ n ph ả i xây d ựng và phát triển mộ t ngành công nghi ệp ô tô thực sự củ a riêng Việt Nam.

Chính vì thế, ng ười viết đ ã ch ọ n đề tài “Ngành công nghi ệp ô tô Việt Nam – Th ực tr ạ ng và giả i pháp đẩ y m ạ nh s ự phát tri ển” v ới hi vọ ng góp phầ n cùng tìm hiểu th ực trạ ng phát triển củ a ngành công nghi ệp ô tô Việt Nam đồng thời nghiên c ứu con đườ ng đ i t ới t ương lai củ a ngành công nghiệp này.

2. Mụ c đ ích nghiên cứ u
Tìm hi ểu th ực trạ ng c ủ a ngành công ngiệp ô tô Việt Nam và quá trình hình thành và phát triển, phân tích những khó kh ă n tồ n tại cũ ng như nh ững c ơ h ộ i và thách th ức đối v ới việc xây d ựng và phát triển ngành trong th ời gian t ới nh ằ m giúp cho b ả n thân, những người trong và ngoài ngành hiểu sâu s ắ c hơn về t ầ m quan tr ọng củ a ngành công nghi ệp này, từ đ ó m ỗ i ng ười có cái nhìn đúng đắn hơn về hiện
t ạ i và cả t ương lai củ a ngành nh ằ m khuy ến khích s ự đ óng góp củ a m ỗ i cá nhân, t ổ chức cho s ự phát tri ển củ a ngành công nghi ệp cực kỳ quan tr ọng này trong quá trình công nghi ệp hóa và hiện đại hoá n ước nhà.

3. Đối t ượng và ph ạ m vi nghiên cứ u
Đối t ượng nghiên c ứu củ a đề tài này là các v ấ n đề liên quan đế n ngành công nghi ệp ô tô củ a Vi ệt Nam trong thời gian qua nh ư quá trình hình thành và phát tri ển, th ực trạ ng c ũ ng như đị nh h ướng phát triển ngành trong th ời gian t ới củ a Chính ph ủ. Ng ười vi ết t ậ p trung đ i sâu nghiên c ứu các chính sách củ a Nhà nước đối v ới việ c xây d ựng và phát triển ngành đồng thời phân tích nh ững khó kh ă n và t ồ n tạ i của ngành công nghi ệp này t ừ đ ó m ạ nh d ạ n đưa ra các gi ả i pháp đẩy mạ nh s ự phát triển củ a ngành công nghiệp này.
Để làm rõ thêm đối t ượng c ủ a đề tài, ph ạ m vi nghiên cứu m ở r ộ ng sang nghiên cứu ngành công nghi ệp ô tô củ a các nước phát tri ển nh ư Mỹ, Nh ậ t Bả n và các n ước trong khu v ực nh ư Thái Lan, Malaysia và mộ t số n ước khác nhằ m cung cấ p cho ng ười đọc cái nhìn toàn diện hơn về ngành công nghiệp ô tô Vi ệt Nam đồng thời đ úc rút nh ững kinh nghiệm quý báu trong con đườ ng xây dựng và phát tri ển ngành công nghiệp ô tô quan trọng c ủ a nước mình.
Download và Xem Tài Liệu đầy đủ :

Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh sự phát triển

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: