Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Bảo Việt Hà Nội

Số trang: 87
Dung lượng 87.6 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 3

1.1. Vai trò của vận tải biển và sự cần thiết của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển. 3
1.1.1. Vai trò của vận chuyển bằng đường biển. 3
1.1.2. Sự cần thiết của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển. 4
1.2. Các loại rủi ro và tổn thất trong bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 5
1.2.1. Các loại rủi ro 5
1.2.2. Các loại tổn thất: 7
1.3. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển 9
1.3.1. Đối tượng và phạm vi bảo hiểm 9
1.3.2. Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm và phí bảo hiểm. 10
1.3.3. Điều kiện bảo hiểm: 13
1.3.4. Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển. 17
1.3.5. Công tác giám định – bồi thường tổn thất: 21

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY BẢO VIỆT HÀ NỘI

2.1. Vài nét về Tổng công ty Bảo Việt và Công ty Bảo Việt Hà Nội: 24
2.2 Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở Công ty Bảo Việt Hà Nội. 30
2.2.1. Công tác khai thác bảo hiểm. 30
2.2.2. Công tác giám định hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt. 43
2.2.3. Công tác giải quyết khiếu nại bồi thường. 49
2.3. Kết quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển ở Công ty Bảo Việt Hà Nội. 53

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY BẢO VIỆT HÀ NỘI. 59

3.1. Những thuận lợi và khó khăn của Bảo Việt Hà Nội. 59
3.1.1. Những thuận lợi: 59
3.1.2. Những khó khăn. 62
3.2. Mục tiêu của Bảo Việt Hà Nội. 65
3.3. Kiến nghị: 65
3.3.1. Đối với Nhà nước: 66
3.3.2. Đối với Bảo Việt :. 68
3.4. Giải pháp 71
3.4.1. Về công tác khách hàng 71
3.4.2. Mức phí bảo hiểm: 74
3.4.3. Về công tác phòng, hạn chế tổn thất. 75
3.4.4. Về công tác giám định. 77
4.5. Công tác bồi thường: 77
4.6. Về công tác cán bộ: 78

KẾT LUẬN 80

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: