Tổ chức công tác quản lý vốn lưu động trong công ty thương mại –xây dựng Sóc Sơn

Số trang: 28
Dung lượng 43.73 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG- MẠI XÂY DỰNG SÓC SƠN. 3

I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 3
1.Lịch sử hình thành của công ty. 3
2. Sự phát triển của công ty 4
II. Chức năng nhiệm vụ hiện nay của công ty cổ phần TM_XD Sóc Sơn. 4
III. Bộ máy quản lý của công ty cổ phầnTM-XD Sóc Sơn. 5
1. Bộ máy quản lý của công ty. 5
2. Môi trường kinh doanh của công ty. 8
3.Thực trạng những năm qua của công ty 10

PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TM-XD SÓC SƠN. 11

1. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty. 11
2. Phân tích một số tỷ lệ tài chính của công ty qua 2 năm 1999-2000 14
3. Đánh giá qua một số chỉ tiêu hiệu quả hoạt động tài chính. 17
4. Hiệu quả sử dụng vốn. 18
5. Nhận xét chung về công tác quản lý vốn tại công tycổ phần TM-XD Sóc Sơn. 21

PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁCQUẢN LÝ VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TM-XD SÓC SƠN. 24

KẾT LUẬN 27

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: