Ứng dụng Marketing nhằm thúc đẩy tiêu thụ ở Công ty Dệt 8-3

Số trang: 115
Dung lượng 108.66 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Chương I. Lý luận chung về Marketing trong hoạt động 5

sản xuất KD

1.1. Kn vai trò và các chức năng của Marketing 6

1.1.1. Kn Marketing. 6

1.1.2. Vai trò và mục đích nghiên cứu. 7

1.1.3. Các chức năng chủ yếu của hoạt động Marketing. 8

1.2. Marketing mục tiêu 11

1.2.1. Phân đoạn thị trường. 12

1.2.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu. 17

1.2.3. Định vị hàng hoá trên thị trường. 22

1.3. Hệ thống Marketing-Mix 25

Chương II. Phân tích thực trạng hoạt động sản xuất KD 29

và hoạt động Marketing ở công ty Dệt 8-3.

2.1. Khái quát chung về Công ty Dệt 8-3 29

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 29

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp. 31

2.1.3. Đặc điểm về dây chuyền công nghệ 34

2.1.4. Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất của DN 36

2.1.5. Đặc điểm về lao động. 37

2.1.6. Tình hình tài sản cố định. 38

2.1.7. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp. 40

2.2. Ngành Dệt may Việt Nam, thực trạng và xu thế phát triển 43

2.2.1. Đặc điểm về cầu của thị trường dệt may. 43

2.2.2. Cung và cạnh tranh. 49

2.2.3. Tình hình xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam 54

2.2.4. Định hướng chiến lược của các Công ty Dệt May VN 60

2.3. Thực trạng KD, đặc điểm thị trường tiêu thụ và phân tích 61

kết quả tiêu thụ của công ty Dệt 8-3.

2.3.1.Tình hình sản xuất kinh doanh. 61

2.3.2. Thị trường tiêu thụ. 64

2.3.3. Phân tích kết quả tiêu thụ 66

2.3.4. Kết quả tiêu thụ theo kênh phân phối 68

2.4. Thực trạng ứng dụng Marketing của công ty. 72

2.4.1 Marketing trong định hướng chiến lược. 72

2.4.2. Marketing-Mix của công ty. 73

2.4.2.1. Chính sách sản phẩm. 73

2.4.2.2. Chính sách giá cả. 78

2.4.2.3. Chính sách phân phối. 83

2.4.2.4. Chính sách xúc tiến. 86

2.4.3. Đánh giá chung về hoạt động Marketing của 87

Công ty Dệt 8-3.

2.5. Đánh giá về việc ứng dụng Marketing nhằm thúc đẩy 88

tiêu thụ ở Công ty Dệt 8-3.

2.5.1. Những căn cứ chung. 88

2.5.2. áp dụng phân tích SWOT. 91

2.5.3. Bản kế hoạch Marketing của Công ty Dệt 8-3 cho năm 2002 92

Chương III. Một giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy 95

tiêu thụ ở Công ty Dệt 8-3.

3.1. Các giải pháp. 95

3.2. Một số kiến nghị. 110

Kết luận. 114

Phụ lục. 115

Danh mục tài liệu tham khảo. 119

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: