Tổng Hợp Bài Giải Tài Chính Doanh Nghiệp

BÀI GIẢI TCDN PHẦN 1 CỦA LOBS-UEH.BE

CHƯƠNG 01 – BẢN CHẤT TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 02 – GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN

CHƯƠNG 03 – ĐỊNH GIÁ CỔ PHẦN THƯỜNG

CHƯƠNG 04 – RỦI RO

CHƯƠNG 05 – RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI

CHƯƠNG 06 – PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 08 – KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

CHƯƠNG 09 – HOẠCH ĐỊNH DÒNG TIỀN

CHƯƠNG 10 – CÁC TIÊU CHUẨN HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH VỐN ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 11 – VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TRONG THỰC TIỄN

CHƯƠNG 12 – CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN

CHƯƠNG 13 – CHÍNH SÁCH CỔ TỨC

CHƯƠNG 15 – MỘT DOANH NGHIỆP NÊN VAY BAO NHIÊU?

CHƯƠNG 16 – QUYẾT ĐỊNH CẤU TRÚC VỐN TRONG THỰC TIỄN

CHƯƠNG 18 – TÀI TRỢ DOANH NGHIỆP VÀ THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ

CHƯƠNG 20 – PHƯƠNG THỨC CÁC DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

CHƯƠNG 28 – LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

CHƯƠNG 30 – QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO VÀ TIỀN MẶT

CHƯƠNG 32 – CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: