Bài giảng Marketing dịch vụ

Marketing dịch vụ

CHƯƠNG I: Dịch vụ và các vấn đề marketing đặt ra
I) Khái niệm dịch vụ
II) Đặc điểm sản phẩm dịch vụ
III) Marketing Mix trong dịch vụ
CHƯƠNG II: Nghiên cứu và lựa chọn thị trường trong kinh doanh dịch vụ.
I )Thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu.
II )Phân khúc thị trường và chọn thị trường mục tiêu.
III ) Định vị thị trường
CHƯƠNG III: Quản trị khách hàng.
I )Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi khách hàng.
II )Quản trị khách hàng.
CHƯƠNG IV: Sản phẩm dịch vụ
I) Các thành phần của sản phẩm dịch vụ.
II)Các chiến lược sản phẩm dịch vụ.
III)Chu kỳ sống của sản phẩm dịch vụ .
IV)Phát triển sản phẩm dịch vụ mới.
CHƯƠNG IV: Sản phẩm dịch vụ
I) Các thành phần của sản phẩm dịch vụ.
II)Các chiến lược sản phẩm dịch vụ.
III)Chu kỳ sống của sản phẩm dịch vụ .
IV)Phát triển sản phẩm dịch vụ mới.
CHƯƠNG V :Quản trị yếu tố con người trong Marketing dịch vụ .
I) Tầm quan trọng trong yếu tố con người trong kinh doanh dịch vụ
II)Quản trị nhân viên trong kinh doanh dịch vụ
CHƯƠNG VI: Quản trị các yếu tố hữu hình trong kinh doanh dịch vụ.
I)         Xác định các yếu tố hữu hình trong kinh doanh dịch vụ
II)       Các chiến lược phát triển các yếu tố hữu hình
CHƯƠNG VII : Quản trị quá trình sản xuất và tiêu dùng dịch vụ
I) Phân tích quá trình sản xuất và tiêu dùng dịch vụ.
II) Hoạch định các yếu tố cần thực hiện trong quá trình sản xuất  và tiêu dùng dịch vụ.
III) Tổ chức thực hiện, kiểm tra điều chỉnh trong quá trình sản xuất  và tiêu dùng dịch vụ.
CHƯƠNG VII : Quản trị quá trình sản xuất và tiêu dùng dịch vụ
I) Phân tích quá trình sản xuất và tiêu dùng dịch vụ.
II) Hoạch định các yếu tố cần thực hiện trong quá trình sản xuất  và tiêu dùng dịch vụ.
III) Tổ chức thực hiện, kiểm tra điều chỉnh trong quá trình sản xuất  và tiêu dùng dịch vụ.
CHƯƠNG VIII: Chiến lược giá trong kinh doanh dịch vụ .
I) Các yếu tố ảnh hưởng tới giá.
II) Các cách định giá chính.
III) Các chiến lược giá.
CHƯƠNG VIII: Chiến lược giá trong kinh doanh dịch vụ .
I) Các yếu tố ảnh hưởng tới giá.
II) Các cách định giá chính.
III) Các chiến lược giá.
CHƯƠNG IX: Chiến lược phân phối trong kinh doanh dịch vụ .
I) Đặc điểm phân phối trong kinh doanh dịch vụ .
II) Phát triển các chi nhánh trong kinh doanh dịch vụ .

Link tải bài giảng:

http://vanluong.googlecode.com/files/VanLuong.BlogSpot.Com_servicesmarketing.rar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: