Giáo trình môi trường và con người

 

Giáo trình khoa học môi trường đại cương

Nội dung giáo trình:

Chương 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Chương 2. CÁC THÀNH  PHẦN CƠ BẢN CỦA MÔI TRƯỜNG

Chương 3. CÁC NGUYÊN LÝ SINH THÁI HỌC ỨNG DỤNG

TRONG KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Chương 4 . TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Chương 5. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Chương 6. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Chương 7. CÁC VẤN ĐỀ NỀN TẢNG VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT

TRIỂN BỀN VỮNG CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI

 

http://saimete.edu.vn/component/jdownloads/finish/276-moi-trung-va-con-ngui/95-giao-trinh-moi-trung-va-con-ngui/0?Itemid=103

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: