Môi trường và con người

 

Theo cách hiểu thông thường, ta có thể định nghĩa môi trường như sau: “Môi trường là tập hợp (aggregate) các vật thể (things), hoàn cảnh (conditions) và ảnh hưởng (influences) bao quanh một đối tượng nào đó” (The Random House College Dictionary-USA).

 

 

Con người tồn tại và phát triển trong điều kiện ngoại cảnh, bao trùm lên nó chính là môi trường. Môi trường là nơi cung cấp cơ sở vật chất cho con người, và tác động lên mọi mặt của cuộc sống.

Khi số lượng con người trên thế giới ngày càng tăng nghĩa là khi dân số phát triển mạnh, nhưng điều kiện ngoại cảnh bị giới hạn trong chừng mực nhất định, thì sự xuống cấp của môi trường sẽ ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự phát triển và tồn tại của con người.

Dân số và môi trường là những vấn đề có liên quan chặt chẽ với nhau, liên quan đến mỗi người, mỗi quốc gia và các cộng đồng. Vì vậy để hiểu rõ về môi trường chúng ta cũng cần hiểu rõ các vấn đề về dân số.

 

Tác giả

  • Lê Thị Thanh Mai

Mục lục

1. Môi trường và sinh thái
1.1 Môi trường
1.2 Hệ sinh thái
1.3 Các yếu tố sinh thái và sự thích nghi của sinh vật
2. Môi trường và con người
2.1 Quá trình tiến hóa của loài người
2.2 Các hình thái kinh tế mà loài người đã trải qua
2.3 Tác động của các yếu tố sinh thái đến con người
2.4 Tác động của con người đến sinh quyển
2.5 Con người Việt Nam
3. Nhu cầu và các hoạt động thỏa mãn nhu cầu của con người
3.1 Nhu cầu về lương thực thực phẩm
3.2 Nhu cầu về năng lượng
3.3 Nhu cầu về không gian và lãnh thổ
3.4 Công nghiệp hóa và đô thị hóa
3.5 Các nhu cầu khác của con người
3.6 Câu hỏi về Môi trường sinh thái và con người
4. Dân số và phát triển bền vững
4.1 Khái niệm dân số và phát triển bền vững
4.2 Các quan điểm cơ bản về dân số học
4.3 Quá trình dân số
4.4 Kết cấu dân số
4.5 Phân bố dân cư
4.6 Nhịp độ tăng dân số
4.7 Dân số với sự tồn tại và phát triển của xã hội
4.8 Câu hỏi về Dân số và phát triển bền vững
5. Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên
5.1 Khái niệm hiện trạng tài nguyên thiên nhiên
5.2 Tnh chất của tài nguyên thiên nhiên hữu hạn
5.3 Đánh giá tài nguyên thiên nhiên
5.4 Tài nguyên sinh học
5.5 Tài nguyên nước
5.6 Tài nguyên biển và đại dương
5.7 Tài nguyên đất
5.8 Tài nguyên khoáng sản
5.9 Nhiên liệu
5.10 Các nguyên lý cơ bản về sử dụng tài nguyên thiên nhiên
6. Ô nhiễm môi trường
6.1 Khái niệm ô nhiễm môi trường
6.2 Ô nhiễm môi trường nước
6.3 Ô nhiễm không khí
6.4 Ô nhiễm đất
6.5 Nguy cơ ô nhiễm môi trường hiện nay
6.6 Một số biện pháp để bảo vệ môi trường
6.7 Câu hỏi Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên và Ô nhiễm môi trường
7. Phương hướng và chương trình hành động bảo vệ môi trường
7.1 Khái niệm phương hướng và chương trình hành động bảo vệ môi trường
7.2 Các đặc điểm hiện trạng và xu thế dân số
7.3 Phương hướng và chương trình hành động về bảo vệ môi trường ở quy mô toàn cầu
7.4 Khái quát hiện trạng môi trường việt nam 1990
7.5 Định hướng chiến lược bảo vệ môi trường và phát triển bền vững
7.6 Câu hỏi phương hướng bảo vệ môi trường
8. Phụ lục
8.1 Xu hướng dân số
8.2 Xu hướng phát triển con người
9. Tài liệu tham khảo Giáo trình môi trường và Con người

Nội dung:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: